07-12.06.2012 – Πειραματική Εκστρατεία ARGON

Την περίοδο 7 Ιουνίου – 12 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πειραματική εκστρατεία ARGON (Aerosol and Trace Gases observational Campaign at NEO) στις εγκαταστάσεις της πιλοτικής ξενοδοχειακής μονάδας στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.2.3 "Αναφορά της κατάστασης ποιότητας αέρα στην ευρύτερη περιοχή σε συνάρτηση με την επικρατούσα εποχιακά μετεωρολογία". Παράλληλα με τις μετρήσεις ρουτίνας που πραγματοποιούνται στο Παρατηρητήριο ΝΕΟ, μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε εξοπλισμός παρακολούθησης των οξειδίων του αζώτου NOx (NO and NO2), του μονοξειδίου του άνθρακα CO και των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), για πρώτη φορά στην περιοχή. Επιπλέον εγκαταστάθηκε δειγματολήπτης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), για τη συλλογή σε 24ωρη βάση σε φίλτρα ατμοσφαιρικού δείγματος για περαιτέρω χημικές αναλύσεις. Χρησιμοποιήθηκε επίσης ο κινητός σταθμός του ΙΙΒΕΑΑ/ΝΕΟ για μετρήσεις με τη διάταξη LIDAR καταγραφής του προφίλ των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Σκοπός του πειράματος η διερεύνηση των επιπέδων αέριας και σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή, για τον χαρακτηρισμό των διαφορετικών πηγών εκπομπών και διασυνοριακής ρύπανσης, καθώς και των επιπτώσεων στο κλίμα και τη δημόσια υγεία.

Διάταξη LIDAR στο φορητό σταθμό του ΙΙΒΕΑΑ και διάγραμμα καταγραφής κατακόρυφης κατανομής σωματιδίων

Διεύθυνση Συντονιστή Εταίρου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Λόφος Νυμφών, Θησείο, Αθήνα

Τηλέφωνο

+30 210 3490164 

2019

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΡΓΟΥ HELPOS